Lijeèenje Kur'anom  

"Mi u Kur'anu objavljujemo lijek i milost vjernicima..." (Al-Isra, 82.)

 Mjesec ٹaban, 1426. h./august 2005.

Kur'an

Hadis

Sihr

Urok

Simptomi

Lijeèenje

     Login  بlan
 Registracija
U ime Allaha Svemilosnog Samilosnog

(Odgovara brat Ajdin)

 

Vaڑa pitanja

Postavi pitanje javno

Postavi pitanje privatno

 

  Esselamu Alejkum

Nocni namaz je namaz onih koji se dru‍e sa Kur'anom

Uzviڑeni Allah d‍.ڑ. ka‍e: "Bokovi njihovi se postelja liڑavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i ‍elje klanjaju, a dio onoga ڑto im Mi dajemo udjeljuju." (Es-Sed‍da, 16.) Poslije toga Uzviڑeni nastavlja i ka‍e: "I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono ڑto su èinili, skrivene radosti èekaju." (Es-Sed‍da, 17.)

Uzviڑeni Allah d‍.ڑ. opisujuوi dobroèinitelje ka‍e: "Noوi su samo malo spavali, i u praskozorje oprost od grijeha molili." (Ez-Zarijat, 17.-18.)

Draga braوo i sestre noوni namaz ili kijamu-l-lejl zauzima izuzetno va‍no mjesto u lijeèenju Kur'anom. Svakom bratu ili sestri koji me posjete radi lijeèenja po nekoliko puta ponovim i naglasim potrebu noوnog namaza. To je nezaobilazna karika za one koji tra‍e izljeèenje, dakle osim uèenja ruqje ustajanje u posljednjoj treوini noوi i klanjanje dobrovoljnog noوnog namaza sa nijetom na ozdravljenje je najvrijednije ڑto oboljeli mo‍e raditi kada ode od lijeènika kuوi i kada sam sebi ‍eli da pomogne i da ubrza izljeèenje. Poznato je da sihir i d‍in èovjeku najviڑe naude tako ڑto mu donose enormno velike kolièine nesreوe, meًutim draga braوo i sestre upravo je noوni namaz ono ڑto odvraوa nesreوu i od nje ڑtiti onoga koji ustaje na noوni namaz. Dakle sa stanoviڑa lijeèenja Kur'anom noوni namaz zauzima izuzetno va‍no mjesto. Dalje u tekstu وu govoriti o ovom namazu opوenito ne povezujuوi ga sa lijeèenjem meًutim veèina onih koji وe èitati vjerovatno tra‍e sebi lijeka, zato sve ono ڑto وu reèi o ovom namazu neka èitatelj shvati kao izuzetno korisno za lijeèenje Kur'anom.

Poslanik s.a.v.s. ka‍e: "Poslije propisanih (tj. farz) namaza, najbolji namaz je noوni namaz:"

Od Abdullaha b. Mes'uda r.a., se prenosi da je rekao: "Klanjao sam sa Vjerovjesnikom s.a.v.s., noوni namaz pa je toliko dugo ostao na kijamu da sam pomiڑljao da uèinim neڑto ڑto ne valja- da sjednem, a da Poslanika a.s. ostavim (samog na kijamu.)" Odavde je jasno da je Poslanik a.s. produljivao noوni namaz.

Poslanik a.s. je noوni namaz klanjao tako ڑto bi uèio najdu‍e sure iz Kur'ana i kada god bi naiڑao na ajet u kojem se hvali Gospodar on bi hvalio Allaha d‍.ڑ., kada bi naiڑao na ajet u kojem se neڑto moli on bi molio Allaha d‍.ڑ., kada bi naiڑao na ajet u kojem se tra‍i zaڑtita on bi zatra‍io zaڑtitu od Allaha d‍.ڑ.

Draga braوo i sestre ovdje وu vas opet vratiti na lijeèenje Kur'anom pa shodno gore navedenoj praksi Allahovog Poslanika s.a.v.s. uputit وu vam par savjeta ڑta uèiti u noوnom namazu u kojem se tra‍i izljeèenje od Allaha d‍.ڑ.

Ukoliko ste veو bili kod lijeènika Kur'anom i Allahovom d‍.ڑ. voljom dobili indicije da je vaڑe stanje uzrokovano sihirom onda na noوnom namazu treba da uèite sljedeوe:
Poslije standardnog uèenja (Subhaneke, euza, bismilla i Fatiha) uèite ajete koji se odnose na sihir ponavljajuوi ih viڑe puta i poslije svakog ponavljanja zamolite Allaha d‍.ڑ. za uniڑtenje sihira i njegovog uticaja na vas, to su sljedeوi ajeti:

Ve evhajnaa ilaa Muusaa en elqi 'asaake fe izaa hije telqafu maa je'fikuun. Fe veqa'a-l-haqqu ve betale maa kaanuu ja'meluun. Fe gulibuu hunaalike saagiriin. Ve ulqijes-seharetu saad‍idiin. Qaaluu aamennaa bi rabbi-l-'aalemiin, rabbi Muusaa ve Haaruun. (El-'A'raf, 117.-122.)

Fe lemmaa d‍aa'es-seharetu qaale lehum Muusaa elqav maa entum mulquun. Fe lemmaa elqav qaale Muusaa maa d‍i'tum bihis-sihr, innellaahe sejubtiluh, innellaahe laa juslihu 'amele-l-mufsidiin. Ve juhiqqullaahu-l-haqqa bi kelimaatihii ve lev kerihe-l-mud‍rimuun (Junus, 80.-82.)

Qaaluu jaa Muusaa immaa en tulqije ve immaa en nekuune evvele men elqaa. Qaale bel elquu fe izaa hibaaluhum ve 'isijjuhum juhajjelu ilejhi min sihrihim ennehaa tes'a. Fe evd‍ese fii nefsihii hiifeten Muusaa. Qulnaa laa tehaf inneke ente-l-'a'laa. Ve elqi maa fii jemiinike telqaf maa sane'uu, innemaa sane'uu kejdu saahir, ve laa juflihus-saahiru hajsu etaa. Fe ulqijes-seharetu sud‍d‍eden qaaluu aamennaa bi rabbi Haaruune ve Muusaa. (Taha. 65.-70.)

Od Abdullaha b. Omera r.a., se prenosi da je rekao: "Jedan èovjek upitao je Allahova Poslanika s.a.v.s. kako se klanja noوni namaz, pa mu je rekao: ' Dva po dva (rekjata), a ako se bojiڑ da te ne zatekne sabah, onda klanjaj bar jedan (rekjat)'!"

  ٹta je lijeèenje Kur'anom?

  Lijeèenje Kur'anom je ڑerijatska metoda lijeèenja bolesnog èovjeka u sluèaju kada medicina ne mo‍e pomoوi.

Proèitaj viڑe

 Ljudski organi

Jedna grupa èovjekovih organa je Allahovom voljom od velikog uticaja na ‍ivot onoga ko ih nosi.   

Proèitaj viڑe

  Kako se lijeèi Kur'anom?

  Postupak lijeèenja Kur'anom je odreًen strogim ڑerijatskim pravilima utemeljenim na praksi Poslanika s.a.v.s..

Proèitaj viڑe

Projekat za udaljene

PROGRAM SAMOLIJEبENJA

DOSTAVA POٹTOM NA VAٹU KUئNU ADRESU 

Naruèi program

  Kada potra‍iti pomoو?

  Uticaj sihra, ڑejtana i d‍inna na stanje èovjeka je veliki, stoga, pomoو treba potra‍iti odmah na prvi znak oboljenja..

Proèitaj viڑe

  Kome se obratiti za pomoو?

  Ovo je prvo i izuzetno va‍no pitanje za onoga ko treba pomoو lijeèenja Kur'anom. Promaڑaj ovdje znaèi neuspjeh.

Proèitaj viڑe

 


ٹto se tièe vremena kada je najbolje klanjati noوni namaz to je vrijeme kada Uzviڑeni Allah d‍.ڑ doziva: "Ima li ko da ڑta tra‍i, pa da mu dam?" To je vrijeme u posljednjoj treوini noوi.

Ima jedno izuzetno lijepo stajaliڑte islamske uleme o noوnom namazu a glasi ovako: "Noوni namaz je namaz onih koji se dru‍e sa Kur'anom."

Redovno obavljanje noوnog namaza ima svoju te‍inu i dok se èovjek ne navikne prilièno je zahtjevno i teڑko, meًutim onda kada se èovjek navikne tada mu dan koji osvane iz noوi u kojoj je propustio noوni namaz ne miriڑe na onu ljepotu kakva je inaèe u danu koji se rodio iz noوnog namaza, u takvom danu mu neڑto fali kao da je izgubio neڑto izuzetno drago i td.

Noوni namaz ima neke olakڑavajuوe faktore o kojima bi èovjek trebao da vodi raèuna barem u poèetku dok se ne privikne kako bi mu ustajanje i klanjanje noوnog namaza bilo olakڑano. Ti olakڑavajuوi faktori mogu biti vanjski i unutraڑnji.

Vanjski faktori:

  • Da se puno ne jede i ne pije pa da se èovjek snu ne mo‍e oduprijeti.

  • Da se danju ne optereèuje puno poslovima koji fizièki i psihièki iscrpljuju

  • Da se ne preskaوe dnevno spavanje u periodu od podne do ikindije namaza (kajlula)

  • Da se preko dana ne grijeڑi jer grijeڑenje otupljuje srce i sprjeèava da milost padne na njega

 

 

Kontakt

 Termin za lijeèenje Kur'anom mo‍ete zakazati na sljedeوe naèine: 
Telefon: 061 813-300
e-Mail: OVDJE

      Odgovor na javna pitanja

Sadr‍aj

Svijet d‍inna
D‍inni izvrڑioci sihra
Naèin ulaska d‍ina u tijelo
Opis lijeèenja Kur'anom -Ajdin
Razgovor s Ajdinom o lijeèenju
Lijeèenje sihra
Ljubavni sihr
Ciljevi ڑejtana
Pregled bolesnika
Uzroci opsjedanja
Uvjeti lijeèenja Kur'anom
Vrste d‍inna
Vrste sihra
Zastarjeli sluèajevi
Zaڑtita oboljelog

 

Neko je lijepo rekao da èak i vladari i na ovom svijetu, samo onima koji su im potpuno vjerni, pokorni i naklonjeni, dozvoljavaju da se sa njima osamljuju i u privatnom ‍ivotu dru‍e i osamljuju. A noوni namaz je upravo dru‍enje i osamljivanje sa svojim Gospodarom Allahom d‍.ڑ. Valja se dakle braوo i sestre prije svega èuvati grijeha jer grijesi su ti koji nas udaljavaju od noوnog namaza i ne dozvoljavaju nam da dragog srca ustajemo iz svojih postelja i klanjamo noوni namaz.

El-Hasanu se jedan èovjek po‍alio rijeèima: "Ne mogu izdr‍ati noوni namaz, pa mi propiڑi kakav lijek?" - na ڑto mu je on rekao: "Ne budi prema Njemu (tj. Allahu d‍.ڑ.) nepokoran preko dana, pa وe ti pomoوi da pred Njim bdijeڑ preko noوi!"

Neko izuzetno uèen i pokoran primjetio je: "Koliko je samo zalogaja (haram zalogaja) zbog kojih se propuڑta noوni namaz! Koliko je samo pogleda zbog kojih se ne uèi Kur'an!"

Unutraڑnji faktori:

  • بistoوa srca i njegova neiskvarenost novotarijama u vjeri, mr‍njom prema muslimanima i nepotrebnim radoznalostima vezanim za ovaj svijet. Ovo posljednje zato ڑto onom eko je preokupiran ovosvjetskim problemima, ne polazi za rukom da se noوu budi i ustaje, a i ako ustane, ne razmiڑlja o namazu, veو o svojim ovosvjetskim brigama i poslovima, lutajuوi po svojim grijeڑnim mislima.

  • Strah od grijeha i bojazan od smrti, dr‍e srce uvijek budnim, tako da se èovjeku- èim se sjeti strahota d‍ehennemske vatre i strahota Sudnjeg dana- odmah razbije san.

  • بovjekovo shvatanje vrijednosti noوnog namaza potrebno je zato kako bi se u njemu probudila nada i ‍elja za nagradom.

Od Ibn el-Munkedira se pripovjeda da je rekao: "Od poslastica ovoga svijeta ostale su samo tri: noوni namaz, susret sa braوom u vjeri i namaz u d‍ematu."

Izdvajamo

Pokajanje - Tewba
Noوni namaz -dru‍enje s Kur'anom
Smirena duڑa - potpuno zadovoljna